برای این که دریابی رویش و دگر گونی چیست،

کافی است رشد یک درخت را درنظر بگیری.

همان طور که تنه و شاخه های درخت به سمت بالا قد می کشند،

و ریشه ها به سمت پایین_به اعماق خاک _رخنه می کنند.

نمی توان درختی پیدا کرد که با پنجاه متر طول،

ریشه های کوتاهی داشته باشد.

در زندگی،رشد کردن، یعنی

گسترش عمقی در درونجایی که ریشه های تو قرار دارند.

شما نمی توانید راستگو باشید ، اگر با شهامت نباشید.

شما نمی توانید عشق بورزید ، اگر با شهامت نباشید.

شما نمی توانید اعتماد کنید ، اگر با شهامت نباشید.

شما نمیتوانیدبه حقیقت دست یابید ، اگر با شهامت نباشید.

از این رو ابتدا شهامت می آید و بعد هر چیز دیگر به دنبال آن می آید.

به خاطر داشته باش تنها تو نیستی که حقیقت را می جویی،حقیقت نیز در جست جوی توست.

بار ها و بار ها دست حقیقتبسیار به تو نزدیک شده است،

چنان نزدیک که شانه ات را لمس کرده است،

ولی تو شانه خالی کرده و گریخته ای.